สาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สานสัมพันธ์อาเซียนและมุฑิตาจิต

แด่ รศ.ดร.ทัศนีย์ เสาวนะ ผศ.ดร.พาณี วรรณิธิกุล แและ อ.ดร.พอล เจ โกรดิ