สาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ โดย อาจารย์ดร.สุขสรรพ์ ศุภเศรษฐเสรี
จัดโดย สำนักวิชาวิทยาศาสสตร์