สาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 คณาจารย์สาขาวิชาชีววิทยาได้ไปประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้กับนักศึกษาสาขาสิ่งแวดล้อมและสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

Credit Photos มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง:http://fishtech.rmutsv.ac.th/fishtech/th/activity-6-09-58