สาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

การสมัครและทุน

 

             I. หลักสูตร วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับรอง

2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีเกียรตินิยม หรือเทียบเท่า หรือเป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับรอง โดยมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบเท่า หรือคาดว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบเท่า

3. สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ตามข้อ 1. หรือ 2. ต้องเป็นสาขาวิชาชีววิทยา ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาอื่นที่สัมพันธ์กัน และมีพื้นฐานทางชีววิทยาซึ่งจะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

4. กรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา จะต้องมีหลักฐานรับรองว่า จะสำเร็จการศึกษาก่อนวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

 

เอกสาร/รายละเอียดที่สาขาวิชาต้องใช้ในการพิจารณาคัดเลือก

1. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท

2. หนังสือรับรองแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย

3. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากผู้บังคับบัญชา และหนังสือรับรอง (Recommendation) จากอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผ็สอน อย่างละ 1 ฉบับ (สำหรับผู้ที่ใช้ประสบการณ์การทำงานในการสมัคร)

4. หนังสือรับรอง (Recommendation) จากอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ฉบับ และจากอาจารย์ผู้สอน 1 ฉบับ (สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ประสบการณ์การทำงานในการสมัคร)

 

วิธีการคัดเลือก

คัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยพิจารณาจากผลการศึกษาตามวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครหนังสือรับรอง และผลการสอบสัมภาษณ์

 

II. หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือเป‑นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับรอง โดยมีผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1.1 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า

1.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25 หรือเทียบเท่า และแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในวิชาเอก ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเทียบเท่า หรือ

1.3 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25 และมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชา

2. สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ตามข้อ 1. จะต้องเป็นสาขาวิชาชีววิทยา ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาอื่นที่สัมพันธ์กันและต้องมีพื้นฐานทางชีววิทยาโดยจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป

3. กรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา จะต้องมีหลักฐานรับรองว่า จะสำเร็จการศึกษาก่อนวันรายงานตัว ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

 

เอกสาร/รายละเอียดที่สาขาวิชาต้องใช้ในการพิจารณาคัดเลือก

1. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรี

2. หนังสือรับรองประสบการณ;การทำงานจากผู้บังคับบัญชา และหนังสือรับรอง (Recommendation)จากอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้สอน อย่างละ 1 ฉบับ (สำหรับผู้ที่ใช้ประสบการณ์การทำงานในการสมัคร)

3. หนังสือรับรอง (Recommendation) จากอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ฉบับ และจากอาจารย์ผู้สอน 1 ฉบับ(สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ประสบการณ์การทำงานในการสมัคร)

 

เอกสาร/รายละเอียดที่สาขาวิชาต้องใช้ในการพิจารณาคัดเลือก

1. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรี

2. หนังสือรับรองแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย

3. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากผู้บังคับบัญชา และหนังสือรับรอง (Recommendation) จากอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผ็สอน อย่างละ 1 ฉบับ (สำหรับผู้ที่ใช้ประสบการณ์การทำงานในการสมัคร)

4. หนังสือรับรอง (Recommendation) จากอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ฉบับ และจากอาจารย์ผู้สอน 1 ฉบับ (สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ประสบการณ์การทำงานในการสมัคร)

 

วิธีการคัดเลือก

คัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยพิจารณาจากผลการศึกษาตามวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครหนังสือรับรอง และผลการสอบสัมภาษณ์

 

* สมัครเข้าเรียนได้ตลอดปี

โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่:  http://www.sut.ac.th/ces/ThaiPage/02Course/Graduate/Graduate.html

For International students Go to: http://cia.sut.ac.th/sutintergrad/

 

Scholarships and Financial Supports

For qualified students, the following scholarships and financial supports are available:

  • The Royal Golden Jubilee Ph.D. Scholarships
  • SUT outstanding academic performance scholarships
  • SUT high potential student scholarships (exemption of tuition and other fees)
  • One Research One Grant (OROG) (exemption of tuition and other fees)
  • SUT teaching assistantships
  • Research assistantships
  • SUT thesis support grants

For more information GO TO: http://web.sut.ac.th/dsa/sutfund/sutfundNew/