สาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วท.ม. (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม)

หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

M.Sc. Program in Environmental Biology

แผน ก1 ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว ไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกิต

Requirement: B.Sc. with honors from SUT Honors Program

 

แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

Requirement: B.Sc. with GPA at least 2.50 or equivalent or two-year work experience in biology