สาขาวิชาชีวเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หลักสูตรที่เปิดสอน

Program of study in Biochemistry

1.  M.Sc. Program in Biochemistry plan A (2)

     A minimum requirement of total credit is 45 credits (Trimester)

2.  Ph.D. Program in Biochemistry Type 2.2

     - For a Bachelor’s degree holder.

     - A minimum requirement of total credit is 90 credits (Trimester)

3. Ph.D. Program in Biochemistry Type 1.1 and 2.1

     - For a Master’s degree holder.

     - A minimum requirement of total credit is 60 credits for type 1.1 and 62 credits for type 2.1 (Trimester)