สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข่าวและประกาศ

กิจกรรมและสัมมนา

 • บรรยายพิเศษ

  การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ นวัตกรรมในมหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศ และ มทส. กับความท้าทายสู่มหาวิทยาลัยแห่งทศวรรษที่ 21

  อ่านต่อ
 • การประชุมระดมสมอง

  การประชุมระดมสมองเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

  อ่านต่อ
 • การศึกษาดูงาน

  ของผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

  อ่านต่อ
 • บรรยากาศงานเลี้ยงแสดงความยินดี

  แก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2558 ณ อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  อ่านต่อ
 • การบรรยายพิเศษ

  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ โดยคุณอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านประสานกิจการสัมพันธ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

  อ่านต่อ
 • ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเมษา นันธิษา

  นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาจุลชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และคณะ ที่ได้รับรางวัลการเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์

  อ่านต่อ

โครงการและเว็บไซต์อื่นๆ